eNakas Cyprus

Πρέπει να πληκτρολογήσετε τουλάχιστον 3 χαρακτήρες.

Δήλωση Εταιρικής διακυβέρνησης

Ι. Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και τις εφαρμοζόμενες διεθνείς πρακτικές, με στόχο τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της εταιρείας και όλων όσοι συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τη λειτουργία της.

ΙΙ. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η εταιρεία ακολουθεί τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Κ.Ε.Δ.) για τις Εισηγμένες Εταιρείες (εφεξής χάριν συντομίας «Κώδικας»), με κάποιες αποκλίσεις που συνάδουν προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και καθιστούν τη διοίκησή της πιο ευέλικτη και λειτουργική καθ’όσον η εταιρεία υπάγεται στο παράρτημα 1 – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ για εισηγμένες εταιρείες μικρότερου μεγέθους. Οι αποκλίσεις αυτές αναγράφονται κατωτέρω.

Ο υιοθετούμενος Κώδικας βρίσκεται στον ιστότοπο του χρηματιστηρίου Αθηνών, ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.helex.gr/el/web/guest/esed-hellenic-cgc. Η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε τροποποιήσεις στον Κώδικα και στις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει, ώστε να υπηρετούνται οι αρχές τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΙΙΙ. Ειδικές πρακτικές.

Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει συστήσει επιτροπές που να προϊστανται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο και να προετοιμάζουν προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο όσον αφορά στις αμοιβές των εκτελεστικών μελών και των βασικών ανώτατων στελεχών. Η Εταιρεία ακολουθεί πολιτική αμοιβών που προσαρμόζεται στις εκάστοτε κρατούσες συνθήκες, τόσο της ίδιας όσο και γενικότερα της αγοράς και οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. αποτελείται, σύμφωνα με το καταστατικό από 5 έως 7 μέλη. Το ισχύον Δ.Σ. αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Εκ των μελών του τα 3 μέλη είναι εκτελεστικά και τα 2 μέλη μη εκτελεστικά. Το σχήμα αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη επαρκές, ευέλικτο και αποτελεσματικό στη λειτουργία του.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

1. Κωνσταντίνος Φ. Νάκας Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

2. Γεώργιος Φ. Νάκας Αντιπρόεδρος

3. Στέλιος Βασιλάκης Εκτελεστικό μέλος

4. Σπύρος Μπαρμπάτος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

5. Γεώργιος Βέργος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Κων/νος Φ. Νάκας: Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Γεννήθηκε το 1955 στην Αθήνα και είναι πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολείται με το εμπόριο των μουσικών οργάνων από το 1975 στον όμιλο των ατομικών επιχειρήσεων του Φίλιππου Νάκα και ανέλαβε τη διοίκηση της Εταιρίας το 1988.

Γεώργιος Φ. Νάκας: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Γεννήθηκε το 1958 στην Αθήνα και είναι πτυχιούχος της Βιομηχανικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ασχολείται με το εμπόριο των μουσικών οργάνων από το 1978 στον όμιλο των ατομικών επιχειρήσεων του Φίλιππου Νάκα και ανέλαβε τη διοίκηση της Εταιρίας το 1988.

Στυλιανός Δημητρίου Βασιλάκης: Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Γεννήθηκε το 1954 στην Αθήνα και είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ).

Σπύρος Α. Μπαρμπάτος: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Γεννήθηκε το 1958 στην Αθήνα. Πτυχιούχος της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ).

Γεώργιος Π. Βέργος. Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Γεννήθηκε το 1947 στη Μυτιλήνη. Έχει κάνει σπουδές marketing και σεμινάρια πωλήσεων μουσικών οργάνων στη ΥΑΜΑΗΑ CORPORATION στην Ιαπωνία. Εργάστηκε στην εταιρεία από το 1974 έως το 2009 ως Υπεύθυνος Πωλήσεων πιάνων.

Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ

Μολονότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ασκεί ταυτόχρονα και καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο, προερχόμενο από τα ανεξάρτητα μέλη του, αλλά εκτελεστικό.

Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των Διοικητικών Συμβουλίων εισηγμένων εταιρειών στα οποία μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ., δεδομένου ότι τα μέλη δύνανται να αφιερώσουν και αφιερώνουν τον αναγκαίο και επαρκή χρόνο στη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. και στην ενημέρωσή τους για τα θέματα που αφορούν στην εταιρεία και άπτονται των καθηκόντων τους.

Δεν απαιτείται έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό εκτελεστικού του μέλους ως μη εκτελεστικού σε εταιρεία που δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεμένη, διότι δεν κρίνεται κρίσιμη για τα συμφέροντα της εταιρείας.

Ανάδειξη υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς λόγω του μεγέθους, της δομής και του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας, η υποβολή και ανάδειξη υποψηφιοτήτων μέσω του Δ.Σ. και της Γ.Σ. κρίνεται στην παρούσα φάση επαρκής.

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν υιοθετεί ημερολόγιο συνεδριάσεων και 12μηνο πρόγραμμα δράσης, δεδομένου ότι η σύγκληση και συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα, όποτε απαιτείται, γρήγορα και χωρίς να παρατηρούνται δυσλειτουργίες. Κατά την κλειόμενη χρήση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε 35 φορές με τις περισσότερες να αφορούν σε έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε Διαγωνισμούς του Δημοσίου. Η δράση του δε, είναι συνεχής και συνεχώς προσαρμοζόμενη.

Το Δ.Σ. δεν υποστηρίζεται από κάποιον ανώτατο υπάλληλο ως εταιρικό Γραμματέα. Τόσο στον Πρόεδρο όσο και σε όλα τα μέλη του ΔΣ παρέχεται πλήρης γραμματειακή και όποια άλλη υποστηρικτική κάλυψη, από το έμπειρο γραμματειακό δυναμικό της εταιρείας, με τη συνδρομή κατά περίπτωση άλλων στελεχών, όποτε αυτό κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το ΔΣ και οι μέτοχοι έχουν στη διάθεση τους όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες.

Ο Πρόεδρος δεν έχει σε τακτική βάση συναντήσεις με τα μη εκτελεστικά μέλη, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών, για να συζητά την επίδοση και τις αμοιβές των τελευταίων, και άλλα σχετικά ζητήματα. Όλα τα σχετικά θέματα συζητούνται παρουσία όλων των μελών.

Δεν υπάρχουν προγράμματα εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε διαρκής επαγγελματική επιμόρφωση για τα υπόλοιπα μέλη. Αυτό διότι τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ. είναι πάντοτε πρόσωπα με συγκεκριμένες και στοχευμένες ικανότητες και εμπειρία, ώστε να μπορούν να συνδράμουν το καθένα με βάση τις ιδιότητες που το χαρακτηρίζουν στην ευόδωση των σκοπών της εταιρείας.

Οι απαιτούμενοι επαρκείς πόροι για την πρόσληψη συμβούλων (ανεξάρτητων, εξωτερικών), εάν και όποτε αυτοί απαιτούνται, εγκρίνονται από το Δ.Σ. της εταιρείας.

Αξιολόγηση του Δ.Σ.

Δεν υφίσταται συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. και των επιτροπών του ανά διετία. Ωσαύτως το Δ.Σ. δεν αξιολογεί την επίδοση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία προϊσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου. Η σχετική πρόβλεψη κρίνεται ως μη αναγκαία, δεδομένου οτι το Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, αξιολογούνται στην πράξη συνεχώς και λαμβάνουν κάθε μέριμνα για την άρση των διαπιστούμενων αδυναμιών.

Τα τακτικά και μη εκτελεστικά μέλη δεν συνέρχονται χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών, προκειμένου να αξιολογείται η επίδοση των εκτελεστικών μελών και να καθορίζονται οι αμοιβές τους.

Δεδομένων των παραπάνω, το Δ.Σ. δεν συμπεριλαμβάνει στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης του ιδίου και των επιτροπών του.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχου που περιέχεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος στη βάση του οποίου συντάσσεται και η σχετική Έκθεση διενεργείται εντός του κανονιστικού πλαισίου του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 7 & 8 του εν λόγω νόμου, καθώς επίσης και με βάση τα οριζόμενα στην Απόφαση 5/204/2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό 3/348/19.7.2005.

Κατά την άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου λαμβάνει γνώση όλων των αναγκαίων βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων της Εταιρείας και ζητεί την απόλυτη και διαρκή συνεργασία της Διοικήσεως προκειμένου να της παρασχεθούν όλες οι αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία με σκοπό την απόκτηση εκ μέρους της εύλογης διασφάλισης για την κατάρτιση μιας Έκθεσης η οποία θα είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά με τις πληροφορίες και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτήν. Ο έλεγχος δεν περιλαμβάνει οιαδήποτε αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν καθώς επίσης και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς αυτά αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου εκ μέρους του νομίμου ελεγκτή της Εταιρείας.

Αντικείμενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των διαδικασιών λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Σε κάθε ελεγχόμενη περίοδο επιλέγονται ορισμένες περιοχές-πεδία ελέγχου, ενώ σε σταθερή και μόνιμη βάση ελέγχονται και εξετάζονται αφενός μεν η λειτουργία και οργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αφετέρου η λειτουργία των 2 βασικών Υπηρεσιών που λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του ν. 3016/2002, ήτοι η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων.

2. Επιτροπή Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας

Η εταιρεία συμμορφούμενη πλήρως με τις επιταγές του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, εξέλεξε κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 03/11/2011 Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας:

α. κο. Σπύρο Μπαρμπάτο

β. κο. Γεώργιο Βέργο

Σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Χωρίς να μεταβάλλονται ή να μειώνονται οι υποχρεώσεις των μελών των οργάνων διοίκησης που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ή εταίρων, η επιτροπή ελέγχου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1. Την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

2. Την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των εσωτερικών ελεγκτών της εταιρείας.

3. Την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων. Ειδικότερα να εξετάζει τις ενδιάμεσες και οριστικές οικονομικές καταστάσεις και να βεβαιώνει την σωστή εφαρμογή των λογιστικών αρχών καθώς και την συμμόρφωση της εταιρείας με τους νόμους και τους κανονισμούς του Χ.Α.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πριν από την έγκριση τους από το Δ.Σ.

4. Να βεβαιώνει την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα των ελεγκτών της εταιρείας.

5. Την συμμόρφωση της εταιρείας με τον κώδικα δεοντολογίας.

6. Σύσταση προς την γενική συνέλευση για την εκλογή του νομίμου ελεγκτή.

7. Ενημέρωση της από τον νόμιμο ελεγκτή για κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου για την επίδοση ιδιαίτερης έκθεσης με τις τυχόν αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως με τις αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν την χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου αναφέρονται στο Δ.Σ. της εταιρείας, ανά τρίμηνο. Ο πρόεδρος της επιτροπής ενημερώνει το Δ.Σ. για τα σημαντικά θέματα που ανακύπτουν και υποβάλλει σε αυτό μια ετήσια επίσημη έκθεση, ενώ παρίσταται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και απαντά σε ερωτήσεις που αφορούν το έργο της επιτροπής. Αντίστοιχα η επιτροπή ελέγχου ενημερώνεται, ανά τρίμηνο από τον εσωτερικό ελεγκτή.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω στην παρ. ΙΙ.Β.1., η επιτροπή ελέγχου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013 συνεδρίασε τέσσερεις (4) φορές.

Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι σήμερα ανάγκη παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών από εξωτερικούς ελεγκτές και υπ’ αυτό το δεδομένο δεν έχει περιληφθεί στις αρμοδιότητες της επιτροπής ελέγχου η ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής για την πρόσληψη εξωτερικών ελεγκτών σχετικά με την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών και η εκ μέρους της εποπτεία εφαρμογής της.

Γενική Συνέλευση

Εντός 15 ημερών από τη Γενική Συνέλευση αναρτάται περίληψη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στον ιστότοπο της εταιρείας και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται στο Δελτίο του ΧΑ, με όλα τα κρίσιμα στοιχεία περί των αποφάσεων που ελήφθησαν. Η ως άνω πληροφόρηση κρίνεται επαρκής προς το σκοπό ενημέρωσης των μετόχων και του επενδυτικού κοινού.

Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας σχετικά με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Εσωτερικός Έλεγχος.

Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται σε εφαρμογή από το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Διοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό της εταιρείας, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Στις αρμοδιότητες του περιλαμβάνονται η παρακολούθηση της οικονομικής πληροφόρησης, η αξιολόγηση και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης η εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές οριοθετούνται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και την ισχύουσα νομοθεσία.

Σχετικά με τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων, γίνεται λόγος ανωτέρω, στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας έκθεσης του Δ.Σ.

Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τις βασικές εξουσίες της καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των μετόχων και του τρόπου άσκησης τους.

Τρόπος λειτουργίας Γενικής Συνέλευσης

Το Δ.Σ. διασφαλίζει την προσεκτική προετοιμασία και την ομαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Στο πλαίσιο αυτό διευκολύνει την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι μπορούν ευχερώς να ενημερωθούν για τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και των δικαιωμάτων τους.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το βήμα όπου παρέχεται κάθε προβλεπόμενη πληροφορία και διευκρίνιση, στο πλαίσιο ουσιαστικού διαλόγου Διοίκησης και μετόχων. Η εταιρεία αναρτά στον ιστότοπο της είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με:

· την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,

· τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εισαγωγής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και των προθεσμιών εντός των οποίων τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν,

· τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης μέσω πληρεξουσίου και τα χρησιμοποιούμενα έντυπα για ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου,

· την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων των αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων,

· τον προτεινόμενο κατάλογο υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τα βιογραφικά τους (εφόσον υπάρχει θέμα εκλογής μελών) και

· το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της σύγκλησης.

Τουλάχιστον ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο εσωτερικός ελεγκτής και ο τακτικός ελεγκτής παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους, που τίθενται προς συζήτηση, και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι μέτοχοι. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα διαθέτει επαρκή χρόνο για την υποβολή ερωτήσεων από τους μετόχους και την κατά το δυνατό πληρέστερη απάντηση αυτών.

Βασικές εξουσίες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και είναι αρμόδια να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της εταιρείας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν όλους τους μετόχους και απόντες ή διαφωνούντες.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για όλα τα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/1920, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναγράφονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.

Δικαιώματα μετόχων και τρόποι άσκησής τους

Στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος που εμφανίζεται με την ιδιότητα αυτή στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση ανάλογης διαδικασίας. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο κ.ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αλλά και το καταστατικό της εταιρείας.

Πληροφοριακά στοιχεία για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της εταιρείας και όλων των μετόχων της, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων αυτών της μειοψηφίας και των αλλοδαπών. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά στην Εταιρεία, πλην αυτών για τα οποία από το Νόμο ή από το Καταστατικό, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον έως επτά (7) κατ’ ανώτατο όριο μέλη. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να ορίζεται και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών αυτού, ως μέλους του Δ.Σ. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών.

Το σημερινό Δ.Σ. αποτελείται από 3 εκτελεστικά και 2 μη εκτελεστικά μέλη. Τα μη εκτελεστικά μέλη είναι ανεξάρτητα, πληρώντας τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Ακολουθεί κατάλογος με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Κωνσταντίνος Νάκας του Φιλίππου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Γεώργιος Νάκας του Φιλίππου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Αντιπρόεδρος.

3. Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

4. Σπύρος Μπαρμπάτος του Αντωνίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

5. Βέργος Γεώργιος του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία του ως άνω Δ.Σ., η οποία ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2012 λήγει την 30η Ιουνίου 2017.

Ακολουθεί περιγραφή των βασικών αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου:

· Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συγκαλεί το Δ.Σ., διασφαλίζει την καλή οργάνωση των εργασιών του και διευθύνει τις Συνεδριάσεις του.

· Εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την Εταιρεία.

· Ασκεί όλες τις εξουσίες που ανήκουν στο Δ.Σ. από το καταστατικό και το Νόμο, δυνάμενος να εκχωρεί αρμοδιότητες σε άλλο μέλος με πληρεξούσιο.

Ως Διευθύνων Σύμβουλος παρακολουθεί την υλοποίηση των στόχων και διαχειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις της Εταιρείας, πάντοτε σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ., διασφαλίζοντας την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας.

Τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή όποτε το ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3α του κ.ν. 2190/1920 και τις ειδικότερες ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις Συνεδριάσεις του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία από τα Μέλη του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται, να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, με την εξαίρεση εκείνων που ασκούνται συλλογικά, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του την έκταση της παραπάνω ανάθεσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό ή στο Νόμο αυξημένη πλειοψηφία.

Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπευτεί από άλλο σύμβουλο, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν Συμβούλους.

Πληροφοριακά στοιχεία για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 κάθε εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία («δημοσίου ενδιαφέροντος» σύμφωνα με το νόμο) οφείλει να έχει Ελεγκτική Επιτροπή απαρτιζόμενη από 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μη εκτελεστικά και στην πλειονότητα τους ανεξάρτητα. Η Ελεγκτική Επιτροπή της Εταιρείας απαρτίζεται από τα εξής ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Σπύρος Μπαρμπάτος του Αντωνίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

β) Γεώργιος Βέργος του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και εποπτεύει τη διενέργεια του Εσωτερικού Ελέγχου από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Συνεδριάζει σε περιοδικά διαστήματα και στις συνεδριάσεις αξιολογούνται και αξιοποιούνται τα ευρήματα του ελεγκτικού έργου των οργάνων των εποπτικών αρχών και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Η Ελεγκτική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον αναπληρωτή του, ο οποίος ασκεί χρέη Προέδρου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών της και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

IV. Αποκλίσεις από την Εταιρική Διακυβέρνηση

Αμοιβές

Οι αμοιβές όλων των μελών του Δ.Σ., εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, και η μορφή αυτών, εγκρίνονται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Δ.Σ. κατά το καταστατικό της εταιρείας και τον Κ.Ν. 2190/1920. Ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος των αμοιβών, είναι προσαρμοσμένα στις εκάστοτε επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, τόσο της ίδιας της εταιρείας, όσο και τις γενικότερες, εσωτερικές και διεθνείς. Δεν υφίσταται επιτροπή αμοιβών, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη, ανεξάρτητα στην πλειονότητα τους, η οποία έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, δεν υφίστανται ρυθμίσεις για τα καθήκοντά της και δεν περιγράφεται το έργο της στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Προς το παρόν η σύσταση αυτής της επιτροπής κρίνεται μη αναγκαία.